پیک بار

اقای مظفری

حدود دو ماه پیش اسباب کشی کردیم با قسمت بسته بندی و چیدمان هیچ آشنایی نداشتم، که همه چیز عالی پیش رفت